ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញលិខិតស្តីពី…

ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញលិខិតស្តីពី “ការផ្តល់ទិដ្ឋាការប្រភេទទេសចរណ៍ដល់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ប្រទេសស្រីលង្កា” យោងលិខិតក្រសួងការបរទេសលេខ​8746កបទ.សអ.​ច្បក6ដើម្បីជម្រាបជូនដល់ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍កម្ពុជាជម្រុងកំណើនគោលដៅទេសចរណ៍ កម្ពុជា – ស្រីលង្កា​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្ត រួមមាន៖
1 សមាគមន៍ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជា (CATA)
2 សមាគមន៍សណ្ឋាគារកម្ពុជា (CHA)
3 សមាគមន៍ភោជនីដ្ឋានកម្ពុជា (CRA)
4 សមាគមន៍ទេសចរណ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជា (PATA)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *