ជម្រុញបច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិអាជីវកម្ម សេវាកម្មទេសចរណ៍

ដោយយមានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ និងចង្អុលបង្ហាញពីលោកប្រធានមន្ទីរលោក ​មាន សុខគឿន អនុប្រធានមន្ទីរ ដឹកនាំក្រុមការងារ ការិយាល័យជំនាញក្នុងការដាក់ផែនការចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិអាជីវកម្ម  សេវាកម្មទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តនាថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហា  ឆ្នាំ២០១៩ ក្នងក្រុងស្ទឹងត្រែង​។

.