ទីក្រុងស្អាតលេីកទី២ឆ្នាំ២០១៨-២០២១ក្រុងស្ទឹងត្រែង

ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញនិងសម្រប​សម្រួលដោយផ្ទាល់ពីលោកប្រធានមន្ទីទេសចរណ៍ខេត្ត ព្រមទាំងមន្រ្តី និងបានសហការជាមួយសាលាក្រុងចុះសិក្សាទីតាំង និងដាក់ស្លាកសញ្ញាជ័យលាភីទីក្រុងស្អាតលេីកទី២ឆ្នាំ២០១៨-២០២១ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែង​
ថ្ងៃទី​18 ខែកក្កដា​ឆ្នាំ2019​។