អបអរសាទរពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៤ នៅខេត្តកណ្តាល

អបអរសាទរពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៤ ក្រោមប្រធានបទ” ទន្លេនៃសន្តិភាព មិត្តភាព និង និរន្តភាពទេសចរណ៍” River of peace, Friendship and Sustainable នៅខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃទី ៩ ដល់ ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។ សូមចូលរូមទាំងអស់គ្នារដោយសេរី