កិច្ចសហការជំនាញការងាររបស់ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

កិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការ NTFP-EP របស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងស្តីពី កិច្ចសហការណ៍នៃការអនុវត្តន៍គម្រោងលើវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត ។លោក អ៊ន់ ប៉ោសឿន ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍សូមអោយអង្គការ ចូលរួមបន្តអនុវត្តន៍គម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត និងផ្តល់នូវរបាយការណ៍នូវលទ្ធផលការងារដល់មន្ទីរជំនាញ់ដើម្បីអោយមន្ទីរមានលទ្ធភាពចូលរួមសម្របសម្រួលកែលំអរអោយមានគុណភាពនៃសកម្មភាពអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាពដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានពិតប្រាកកត់តាមយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយះវិស័យទេសចរណ៍នេះ