កិច្ចប្រជុំ​ឆ្លងរបាយការណ៍ប្រចាំខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក អ៊ន់ ប៉ោសឿន បាន រៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្លងរបាយការណ៍ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលបានអនុវត្តន៍រយ:ពេលពេញមួយខែកន្លងមក នឹងលើកទិសដៅផែនការអនុវត្តន៍បន្ត ប្រកបដោយបរិយាកាស រីករាយ និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។