យុទ្ធនាការសំអាតអនាម័យបរិស្ថាន លេីកកម្ពស់សោភ័ណ្ឌភាពរមណីយដ្ឋាន

ចូលរួមជាគណះអធិបតីក្នុងពិធី យុទ្ធនាការសំអាតអនាម័យបរិស្ថាន លេីកកម្ពស់សោភ័ណ្ឌភាពរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ សហគមន៍អេកូទេចរណ៍បូរីអូរស្វាយ និងព្រះរំកិល ថ្ងៃទី២០-២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។